حس می کنم از دور بهتر می شود هوای کسی را داشت!

حس می کنم،بعضی نداشتن ها؛با ارزش ترین داشته های آدم ها است ...

آری؛ این روزها به آرامش نزدیک تر شده ام ...!


این روز ها/These Days

فاطمه ترک/Fatemeh Tourke


جهت دانلود اینجا  کلیک کنید