چرا بعضی از آدم ها وارد زندگیمون میشن؟
چرا بعضی ها از زندگیمون میرن و بقیه هم جزئی از زندگیمون میشن؟
حس میشه بعضی از دوست داشتن ها تا آخر ادامه داره -
و بقیه دوستی ها هم خیلی زود به آخرش میرسه .
هر دوستی ای معنیش این نیست که تا آخر عمر دوام داره !
چیزی که تا آخر می مونه درد از دست دادن کسیه ... .

Related image