مبارزه یعنی فیزیک

در مورد استحکام یا اندازه نیست

در مورد انرژی و قدرته 

Image result for picture girl alone