عمر می گذرد و من بیشتر می فهمم که هیچ چیز در دنیا ارزش گریه کردن را ندارد.

گوینده:فاطمه ترک

فاطمه ترک/Fatemeh Tourke

جهت دانلود اینجا کلیک کنید.

[