عقلت را بند می کنی،دلت را ضیق!

تمام هستی ات را پیشکش او!


آنقدر رهایت می کند تا رها کنی

آنقدر بندت می کند تا در بند بمانی

آنقدر آزرده ات می کند تا در تنگ بمانی


و در آخر اندیشه ات این است:

آنقدر رها می کنی تا رها شوی

آنقدر در خلوت خود میمانی تا یگانه شوی

                    

تنهایی یک انتخاب است.