گاهی اوقات تنها راه گذشتن از افسردگی ها

دیدن دوباره چیزهای گذشته است که تورا افسرده کرده اند.

باید با آنها کنار بیایی!

مهم نیست که چقدر مشکلات ترسناک باشند،زیرا وقتی بخواهی با آنها کنار بیایی مشاهده خواهی کرد؛بیشتر از آنی که فکرش را می کردی توانستی موفق شوی.

Image result for only girl picture"