تاریخ در یک زنجیره می چرخد به همین دلیل ما باید تاریخ را مطالعه کنیم.

برای اینکه بتوانیم راهی باز کنیم،برای اماده شدن،برای اتفاقی که قرار است بیوفتد ...

چرا که،آنهایی که از گذشته نیاموختند محکوم به تکرارش هستند.

تصویر مرتبط