[
]
تبریک یلدات رو بشنو
فالت رو بگیر
بفرست واسه کسایی که دوستشون داری
زمستونتون سفید و سلامت/فاطمه ترک
[
]