گاهی حقیقت،سخت ترین دروغه!


وقتی نمیتونی به حقیقت ایمان داشته باشی


فقط خودت برای خودت باقی می مونی :)