هیچ انسانی از ترس و تردید در امان نیست.
مهم نیست چقدر شجاع باشی؛
ولی شجاعت حرکت رو به جلو
حتی در مقابله با احتمالات نابرابر
این تورو تبدیل به یک قهرمان میکنه
Related image