این کاریه که می کنم
فقط راز هارو حل نمی کنم
افسانه هارم از بین می برم
از هم بازشون می کنم
Image result for ‫افسانه‬‎