بعضی هدیه ها هستند که به شما یادآوری می کنند،چه کسی هستید؟
احساس می کنید تنها نیستید!
بعضی جاها کسانی هستند که تو را می شناسند.