نمیدانم تو تاوان کدامین گناه ناکرده ام هستی

که این چنین تو را می طلبم و هم نه!

بی گمان تو دشوار ترین عذاب در میان ندانسته هایم هستی

چرا که سخت ترین شکنجه

در برزخ خواستن ها و نخواستن هاست

که من در آن معلق مانده ام./فاطمه ترک

1398.10.25/01:41

Related image