آدم هایی که سعی می کنند در مورد زندگی دیگران تصمیم بگیرند
به خاطر حرص های خودشان همه ی راه ها را امتحان می کنند
تله می گذارند،دروغ می گویند و ...
الان میدانی چه می شود؟
تقدیر بسیار به شما میخندد!
Related image